Изследване на Общата външна политика, политиката на сигурност и съседство на Европейския съюз след Лисабонския договор

Настоящият проект предвижда създаване към Европейския документационен център на информационен сайт и електронен сборник с научни разработки и материали в областта на Общата външна политика и сигурност и политиката на съседство на Европейския съюз след влизането в сила на Договора от Лисабон. Както е известно Договорът от Лисабон влезе в сила на 1 декември 2009 г. и представлява нов етап в развитието на европейските интеграционните процеси. В резултат на промените, извършени с Договора от Лисабон отпада стълбовата структура на Съюза и вече е налице нов субект на международното право с единна правосубектност. Отпадането на понятието “европейска общност” дава нов импулс за развитие на наднационалния подход на Европейския съюз в неговите външни отношения и за формирането на нови направления във външната политика на ЕС.

Именно тези нови моменти във външната политика на ЕС ще бъдат предмет на научно-изследователската дейност по проекта. Също така се предвижда осъществяването на научни изследвания във връзка със създаващата се в момента Европейската служба за външна дейност, която е уникален орган на Съюза, призван да изпълнява външнополитически и дипломатически функции. Един от най-важните въпроси при осъществяването на научно-изследователската дейност е свързан с взаимодействие при определяне на стратегическите цели, на външната политика на ЕС и тяхното съпоставяне с външнополитическите интереси на отделните държави членки, включително и на Република България. Осъществяването на проекта би дало възможност ЮЗУ “Неофит Рилски” да бъде активен участник в научното осигуряване на външнополитическата дейност на страната ни. Новите реалности изискват прецизно научно изследване на редица въпроси, свързани с бъдещите отношения на България като член на ЕС със съседните държави, страните от Западните Балкани, Черноморския регион и Русия.

Научният модул на проекта включва подбор и съставителство на сборник публикации на участниците в проекта, на други български и чужди изследователи, на млади учени, докторанти и студенти , както и други публикации, материали и статии, които ще са налични както в електронен вид на страницата на Европейския документационен център, така и на книжно тяло.

Инфраструктурният модул на проекта предвижда по-нататъшно развитие на Европейския документационен център, както и на неговите възможности за създаване и популяризиране на научни изследвания с оглед поддържане на висок стандарт на изследователска дейност и конкурентноспособност на университетско и национално равнище. С оглед на поставената цел следва да се осъществят следните дейности по проекта:

 • Създаване на интернет страница и електронен и хартиен сборник с научни материали и разработки в областта на Общата външна политика и сигурност и политиката на съседство на ЕС след влизането в сила на Договора от Лисабон към ЕДЦ.
 • Подбор, съставителство и публикуване на значими научни изследвания на интернет страницата и в електронния сборник към ЕДЦ.
 • Поддържане на тясна връзка с Представителството на Европейската комисия в България за получаване на най-новата документация, свързана с въпросите на външните отношения на Европейския съюз, както и с центровете “Европа директно” (Еurope Direct) в България.
 • Организиране на периодични срещи с докторанти и студенти с цел представяне на резултатите от научните изследвания и разработки по проекта.
 • Създаване на онлайн тестове, базирани на познанията, натрупани в периода на изследвания, давайки възможност на студентите и докторанти да проверят техните познания по проблематиката на проекта и наученото от семинара.
 • Събиране на литература по въпросите, свързани с европейското политическо сътрудничество и интеграция, правото на ЕС и международното право.

Ръководител на проекта е проф. д-р Антон Първанов, ръководител на Катедра „Международно право и международни отношения” в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Членове на колектива са проф. д-р Милан Миланов, д-р Николай Марин и Георги Стоев-студент. С оглед на интердисциплинарния характер на изследванията за изпълнението на проекта е подбран научен колектив с висока професионалната компетентност и опит. Научният колектив се състои от двама хабилитирани преподаватели, един доктор по международно право и международни отношения, и един студент, с което се изпълнява изискването на млади учени.

Изпълнението на предвидените дейности по проекта се очаква да се постигнат следните резултати:

 • систематизиране на научни разработки в областта на Обшата външна политика и сигурност и политиката на съседство на Европейския съюз след влизане в сила на Договора от Лисабон;
 • разработване на интернет страница към Европейския документационен център, на която да са достъпни он-лайн публикации в областта на европейската интеграция, правото на ЕС и международното публично право;
 • публикуване на електронен сборник на български и резюмета на материалите на английски, немски, руски и френски език;
 • публикуване на отделни статии в сп. “Международна политика”;
 • систематизиране на примерни он-лайн тестове по европейски науки;
 • проучване на опита на научни центрове и други държави;
 • провеждане на научен семинар и поставяне на дискусия на проблемите в учебния и научно-изследователския процес пред студентите и докторанти по проблеми, свързани с европейската интеграция.