История

През месец февруари 2007 г. Европейската комисия обявява конкурс за откриването на Европейски документационни центрове към университетите. Проектът, с който Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” участва се нарежда сред първите в България.

Като част от дейностите за информиране на обществеността, известни под общото наименование Europe Direct, Комисията, по искане на Правно-историческия факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски”, изразява положителното си съгласие за създаване на специализиран Европейски документационен център (ЕДЦ) в рамките на университета.

На 29 май 2007 г. между Европейската комисия и ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград се подписва Споразумение за създаването на Европейски документационен център, който е единственият такъв център в Югозападна България.

Европейският документационен център представлява европейска информационна служба, създадена в университет, университетски институт или институт за научни изследвания, чиято цел и основна задача е насърчаване и укрепване на преподавателската и изследователската дейност в областта на европейската интеграция.

Европейският документационен център в рамките на ЮЗУ „Неофит Рилски” има статута на специализиран център и привилегирован партньор и като такъв има правото да получава подбрана част от документацията и публикациите, издадени от институциите на Общността. Подборът се извършва в зависимост от конкретните интереси, които предварително са ясно определени от Европейската комисия и ЮЗУ „Неофит Рилски” със съдействието на Службата за официални публикации на Европейските общности.

След създаването си Европейският документационен център постепенно се развива. Към настоящия момент центърът разполага с подходящо оборудван кабинет и солиден фонд, обогатен с периодично обновяваща литература, предоставяща информация за отделните политики на ЕС както и за дейностите на неговите институции.

Наличните публикации в центъра обхващат най-различни области: култура; развитие; икономически и валутен съюз; външна търговия; вътрешен пазар; външни отношения; външна политика и сигурност; човешки права; правосъдие, свобода и сигурност; регионална политика; данъчна и митническа политика; енергетика; научни изследвания и иновации; околна среда; земеделие; конкуренция; защита на потребителите; разширяване; заетост и социални въпроси; обществено здраве; транспорт и др.