Цели

Целите на Европейския документационен център към Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” са:

 • подпомагане на ЮЗУ „Неофит Рилски” за насърчаване и укрепване на преподавателската и изследователска дейност в областта на европейската интеграция;
 • осигуряване достъп на гражданите (независимо от това дали са свързани или не с университета) до информацията, отнасяща се до Европейския съюз;
 • участие в дебата за Европейския съюз, когато е целесъобразно, с други европейски информационни служби и мрежи.

За постигане на целите си Европейският документационен център изпълнява следните задачи:

 • събира информация, свързана с Общността;
 • осигурява безплатен достъп до изданията на Службата за официални публикации на Европейския съюз и други материали на български, английски, френски и немски език;
 • консултации, справки, електронен достъп до база данни (право на Европейския съюз, официален вестник на Европейския съюз, статистически данни, регистри на европейските институции др.);
 • предоставяне на добри условия за развиване на изследователска дейност в областта на европейската интеграция;
 • установяване на контакти и сътрудничество с други европейски информационни служби и мрежи;
 • участие в дейностите на Комисията за предоставяне на обща информация относно Европейския съюз (дебати, конференции, семинари и др.);
 • организиране на информационни дни и специализирани семинари в областта на европейската интеграция;
 • осигуряване на достъп до информация, отнасяща се до Европейския съюз, за гражданите на Благоевград и региона.

С цел подпомагане на Европейския документационен център в извършването на поставените цели и задачи, Представителството на Европейската комисия в България може да съдейства за осигуряване на лектори и необходимите помощни материали за развитието на обучението и изследванията в областта на европейската интеграция.