Европейски Документационен Център

Югозападен Университет "Неофит Рилски", Правно-исторически Факултет, Благоевград, пл. Георги Измирлиев-Македончето № 1, email: edc@law.swu.bg, тел: 073/83 32 08

Лице за контакти: д-р Николай Марин

Документационни центрове

  • Помагат на университетите и изследователските центрове да популяризират и развиват образованието и изследователската дейност в областта на европейската интеграция, като ги насърчават да участват в дебата за Европа.
  • Помагат на обществеността да придобие по-задълбочени знания за политиките на ЕС. Всеки гражданин може да посети документационните центрове и да се запознае с официални публикации на ЕС.